විකිපොත්:සැකිලි/User notices

(විකිපොත්:Templates/User notices වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
මොඩියුලයේ අන්තර්ගතය නඩත්තු කටයුතු විකිපොත් ප්‍රජාව

පොත් තොරතුරු | සාමාන්‍ය | මූලාශ්‍ර | සබැඳි | මං සලකුණු | ගොනු | මාධ්‍ය

නඩත්තු කටයුතු | බලපත්‍ර | මකා දැමීම් | අංකුර

පරිශීලක පණිවිඩ | පරිශීලක නිවේදන | පරිශීලක පිටු | සාකච්ඡා | තෝරාගත් පොත් | ප්‍රතිපත්ති/මාර්ගෝපදෙශණ

These templates are mainly to inform users of appropriate conduct and good practices on their user discussion page.

Markup Display
{{subst:fixit}}
{{subst:Use talk page}}
→ talk page
→ signature
{{subst:Use categories|1=--~~~~}}
{{subst:please learn}}
→ page
→ signature
We welcome and appreciate your contributions, but some of your recent actions differ from the way things are normally done at Wikibooks. Using Wikibooks can be helpful in learning more about conventions.
{{subst:please agf}}
→ page
→ signature
We welcome and appreciate your feedback. Some of your recent edits have been undone because civility, respect, and the assumption of good faith are important when interacting with other contributors.
{{subst:reviewer}} ==You are now a reviewer==

Thanks for [[Special:Contributions/{{SUBST:PAGENAME}}|your contributions]]. You have recently been promoted to reviewer, meaning you can:

~~~~

Markup Display
{{subst:TestAnon}}
{{subst:Test}}
→ page
→ signature
Markup Display
{{subst:deleted|Page}}
→ reason
{{subst:edit summary}}
{{subst:blanking}}
See a canonical list at Category:Copyright issues templates.
Markup Display
{{subst:no thanks|Page|2=--~~~~}}
{{subst:image warning}}

{{subst:Image copyright|image name}}: There is a template that provides the markup for this.

Markup Display
{{subst:NPOV note}}
{{subst:Spam}}
{{subst:please help}} We welcome and appreciate your contributions, but some of your recent edits had to be undone. Please see What is Wikibooks? to learn more about what contributions are beneficial to Wikibooks.
{{subst:please facts}}
{{subst:warn}}
{{subst:please stop}}
This message box is using an invalid "type=warning" parameter and needs fixing.
{{subst:blatantvandal}}
{{subst:Rfd warning|<pagename>|~~~~}}
Is placed on talk pages of users who've contributed to modules that have been put up for deletion. The {{rfd}} template provides the markup for this.
Markup Display
{{subst:blocked}}
 
You cannot edit indefinitely due to disruptive editing. You may appeal this action with a reasonable argument by adding the text {{unblock|Your reason here}} below.
{{subst:checkuserblock}}
  CheckUser evidence has determined that this IP address, IP range, or account has been used abusively.
This address (or network) has been blocked to prevent further abuse.

In extreme cases, an entire network may be blocked to prevent an abusive user from continually changing their IP address in order to evade blocks or abusing multiple accounts.

Administrators: CheckUsers are privy to confidential system logs not accessible by the public or administrators due to the Wikimedia Foundation's privacy policy, and therefore must be consulted before this block can be removed.

Users: You may request {{unblock}} through the normal channels, however a CheckUser will review the block.


{{unblock}}
 
This blocked user is asking that his or her block be reviewed:

සැකිලි/User notices (block logactive blocksglobal blocksautoblockscontribsdeleted contribsedit filter logchange block settingsunblock)


Request reason:

unblock reason

Note: In some cases, you may not in fact be blocked, or your block has already expired. Please check your block log. If no blocks are listed, or the latest one has already expired, then you have been autoblocked by the automated anti-vandalism systems.

Administrator use only:

If you ask the blocking administrator to comment on this request, please place {{subst:Unblock on hold-notification|1=සැකිලි}} on the administrator's talk page. Then replace this template with the following:

{{unblock on hold|1=blocking administrator|reason=unblock reason|3=~~~~}}

If you decline the unblock request, replace this template with the following, substituting {{subst:Decline reason here}} with any specific rationale. If you do not edit the text after "decline=", a default reason why the request was declined will be inserted.

{{unblock reviewed|reason=unblock reason|decline={{subst:Decline reason here}} ~~~~}}

If you accept the unblock request, replace this template with the following, substituting accept reason here with your rationale:

{{unblock reviewed|reason=unblock reason|accept=accept reason here ~~~~}}
{{unblock on hold|1=blocking administrator|3=~~~~}}
 
This user's unblock request is on hold because the provided reason for unblocking

සැකිලි/User notices (block logactive blocksglobal blocksautoblockscontribsdeleted contribsedit filter logchange block settingsunblock)


Blocking administrator: blocking administrator (discuss · email · contribs · logs · count)

Reviewing administrator: ~~~~

Request reason:

the provided reason for unblocking
Administrator use only:

After the blocking administrator has left a comment, do one of the following:

If you decline the unblock request, replace this template with the following, substituting {{subst:Decline reason here}} with any specific rationale. If you do not edit the text after "decline=", a default reason why the request was declined will be inserted.

{{unblock reviewed | 1=the provided reason for unblocking | decline={{subst:Decline reason here}} ~~~~}}

If you accept the unblock request, replace this template with the following, substituting Accept reason here with your rationale:

{{unblock reviewed | 1=the provided reason for unblocking | accept=Accept reason here ~~~~}}
{{unblock reviewed}}
 
This blocked user's unblock request has been reviewed by an administrator, who declined the request. Other administrators may also review this block, but should not override the decision without good reason (see the blocking policy). Do not remove this unblock review while you are blocked.

සැකිලි/User notices (block logactive blocksglobal blocksautoblockscontribsdeleted contribsedit filter logchange block settingsunblock)


Request reason:

the provided reason for unblocking

Decline reason:

reason why ~~~~

If you want to make any further unblock requests, please address the stated concerns and then use the {{unblock}} template again. If you abuse this procedure by making too many unconvincing or disruptive unblock requests, you may be prevented from editing this page as long as you are blocked.

{{unblock reviewed}}
 
This user's unblock request has been reviewed by an administrator, who accepted the request.

සැකිලි/User notices (block logactive blocksglobal blocksautoblockscontribsdeleted contribsedit filter logchange block settingsunblock)


Request reason:

the provided reason for unblocking

Accept reason:

reason why ~~~~

Unblocking administrator: Please check for active autoblocks on this user after accepting the unblock request.


This page was moved from . Its edit history can be viewed at විකිපොත්:Templates/User notices/edithistory

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=විකිපොත්:සැකිලි/User_notices&oldid=15555" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි