විකිපොත්:Requested books/Heading

Afro-Asiatic සංස්කරණය

Berber සංස්කරණය

Chadic සංස්කරණය

Cushitic සංස්කරණය

Egyptian සංස්කරණය

Semitic සංස්කරණය

Altaic සංස්කරණය

Turkic සංස්කරණය

Mongolic සංස්කරණය

Manchu-Tungusic සංස්කරණය

Austronesian සංස්කරණය

Creoles සංස්කරණය

French Creoles සංස්කරණය

English Creoles සංස්කරණය

Spanish Creoles සංස්කරණය

Eastern Sudanic සංස්කරණය

Eskimo-Aleut සංස්කරණය

Inuit සංස්කරණය

Yuit සංස්කරණය

Yupik සංස්කරණය

Hispanic-based සංස්කරණය

Indo-European සංස්කරණය

Baltic සංස්කරණය

Caucasian සංස්කරණය

Germanic සංස්කරණය

Indo-Iranian සංස්කරණය

Romance සංස්කරණය

Slavic සංස්කරණය

Japonic සංස්කරණය

Native American සංස්කරණය

Proto-Mayan සංස්කරණය

Niger Congo සංස්කරණය

Atlantic Congo සංස්කරණය

Bantu සංස්කරණය

Northeast Caucasian සංස්කරණය

Northwest Caucasian සංස්කරණය

South Caucasian සංස්කරණය

Constructed languages (conlangs) සංස්කරණය

Other Language Books සංස්කරණය

History සංස්කරණය

Regional Histories සංස්කරණය

National Histories සංස්කරණය

Government Histories සංස්කරණය

Guides for Historians සංස්කරණය

Philosophy සංස්කරණය

Religion සංස්කරණය

Other Humanities Books සංස්කරණය

Business සංස්කරණය

Finance සංස්කරණය

Economics සංස්කරණය

Management සංස්කරණය

Education සංස්කරණය

Law සංස්කරණය

Canadian Law සංස්කරණය

European Law සංස්කරණය

United States Law සංස්කරණය

Indian Law සංස්කරණය

Law school preparation සංස්කරණය

Geography සංස්කරණය

Political Science සංස්කරණය

Urban studies and planning සංස්කරණය

Psychology සංස්කරණය

Research Psychology සංස්කරණය

Applied Psychology සංස්කරණය

Sociology සංස්කරණය

Other Social Sciences Books සංස්කරණය

IB Geography (expansion)

Performing arts සංස්කරණය

Circus සංස්කරණය

Theatre සංස්කරණය

Dance සංස්කරණය

Music සංස්කරණය

Instruments සංස්කරණය

Visual arts සංස්කරණය

General සංස්කරණය

Drawing සංස්කරණය

Computer animation සංස්කරණය

Photography සංස්කරණය

Film සංස්කරණය

History of the arts සංස්කරණය

Other Fine Arts Books සංස්කරණය

Computer Science සංස්කරණය

Networking සංස්කරණය

See Communication Systems for some of these books. --Whiteknight (talk)

Programming සංස්කරණය

Text processing languages සංස්කරණය
Markup languages සංස්කරණය
Database languages සංස්කරණය

Computational Intelligence සංස්කරණය

Human computer interaction සංස්කරණය

Embedded systems සංස්කරණය

Computer Software සංස්කරණය

Operating Systems සංස්කරණය

Desktops and Window Managers සංස්කරණය

Software Development Aids සංස්කරණය

Digital Graphics and Desktop Publishing සංස්කරණය

Internet සංස්කරණය

Office Productivity සංස්කරණය

Electronic Games සංස්කරණය

Console Game Programming සංස්කරණය

Video game development සංස්කරණය

Information Technology සංස්කරණය

Use this section to request books about computer hardware or certification.

Other Computing Books සංස්කරණය

Biology සංස්කරණය

Health and Fitness සංස්කරණය

Physical education සංස්කරණය

Sports සංස්කරණය

Medical Sciences සංස්කරණය

Dentistry සංස්කරණය

Medicine සංස්කරණය

Surgery සංස්කරණය

Alternative Medicine සංස්කරණය

Books for medical students සංස්කරණය

Miscellaneous Medicine සංස්කරණය

Astronomy සංස්කරණය

Chemistry සංස්කරණය

Earth Sciences සංස්කරණය

Environmental Sciences සංස්කරණය

Life Sciences සංස්කරණය

මේවාත් බලන්න: #Biology

Physical Sciences සංස්කරණය

මේවාත් බලන්න: #Physics

Physics සංස්කරණය

Other Science Books සංස්කරණය

Aeronautics සංස්කරණය

Instrumentation සංස්කරණය

Agricultural/Biological Engineering සංස්කරණය

Astronautics සංස්කරණය

Automotive Engineering සංස්කරණය

Chemical Engineering සංස්කරණය

Civil Engineering සංස්කරණය

Electrical Engineering සංස්කරණය

Industrial Engineering සංස්කරණය

Manufacturing Engineering සංස්කරණය

Materials Science සංස්කරණය

Mechanical Engineering සංස්කරණය

Nuclear Engineering සංස්කරණය

Radio Technology සංස්කරණය

Geospatial Engineering සංස්කරණය

Other Engineering Books සංස්කරණය

A-level books සංස්කරණය

Junior Cert books සංස්කරණය

Leaving Cert books සංස්කරණය

Board games සංස්කරණය

Playing card games සංස්කරණය

Tabletop role-playing games සංස්කරණය

Study guides සංස්කරණය

HSC books සංස්කරණය

AVCE සංස්කරණය

Advanced Placement සංස්කරණය

Professional certifications සංස්කරණය

US College admissions සංස්කරණය

Annotated texts සංස්කරණය

Please read Wikibooks:Annotated texts before suggesting an annotated text.

Regional literature සංස්කරණය

Travel සංස්කරණය

Categories of literature සංස්කරණය

General topics in literature සංස්කරණය

Mythology සංස්කරණය

Multiple works and author guides සංස්කරණය

Other Miscellaneous Books සංස්කරණය

If you cannot find a section for your request, put it here.

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=විකිපොත්:Requested_books&oldid=24670" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි