විකිපොත්:සැකිලි/Licensing issues notices

මොඩියුලයේ අන්තර්ගතය නඩත්තු කටයුතු විකිපොත් ප්‍රජාව

පොත් තොරතුරු | සාමාන්‍ය | මූලාශ්‍ර | සබැඳි | මං සලකුණු | ගොනු | මාධ්‍ය

නඩත්තු කටයුතු | බලපත්‍ර | මකා දැමීම් | අංකුර

පරිශීලක පණිවිඩ | පරිශීලක නිවේදන | පරිශීලක පිටු | සාකච්ඡා | තෝරාගත් පොත් | ප්‍රතිපත්ති/මාර්ගෝපදෙශණ

Markup Displays
{{subst:ncd|Image:Animage.png}}
fills fields of {{nowcommons}}
{{subst:nld}}
fills fields of {{no license}}
{{subst:nfur}}
fills fields of {{no rationale}}
{{subst:bfu}}
fills fields of {{non-commercial license}}
{{subst:image copyright|Image|~~~~}}
සංස්කරණය
{{copyvio|source}}
POSSIBLE COPYRIGHT INFRINGEMENT
A Wikibookian believes this work uses copyrighted material without the express permission of the copyright holder(s). You can help by requesting permission from the copyright holders to use their work under our licensing terms. If they grant you permission, please leave a message on the discussion page explaining this. After 7 days, if no permission to use the copyrighted work is obtained, this work may be deleted according to policy.
Please also warn the primary contributors with:
{{subst:nothanks|විකිපොත්:සැකිලි/Licensing issues notices|~~~~}}
{{copypaste|source}}

This page was moved from . Its edit history can be viewed at විකිපොත්:Templates/Licensing issues notices/edithistory