විකිපොත්:මැකීමේ ප්‍රතිපත්ති

(විකිපොත්:DP වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

පරිපාලකවරුන්ට පමණක් ලිපි මැකීම හා නැවත ප්‍රතිස්තාපනය කිරීම සිදු කළ හැකිය.

යොජනා කිරීමසංස්කරණය

පිටුවක් මැකීම සඳහා ඔබ කළ යුත්තේ මැකීමට යොජනා කිරීමයි. ඒ සඳහා {{delete}} සැකිල්ල පිටුවට එක කරන්න.


ප්‍රකාශන හිමිකම් උල්ලංගනය කිරීම්සංස්කරණය