විකිපොත්:සැකිලි/User pages

(විකිපොත්:Templates/User pages වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
මොඩියුලයේ අන්තර්ගතය නඩත්තු කටයුතු විකිපොත් ප්‍රජාව

Book information | General | Sources | Links | Navigation | ගොනු | Media

නඩත්තු කටයුතු | Licensing | Deletion | Stubs

User messages | User notices | User pages | Discussion | Featured books | Policies/Guidelines

Markup Display
{{Userpage}}

All content has to be released under the Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 and the GNU Free Documentation License. Users may, however, multi-license their work under a separate license.

Markup Display
{{MultiLicensePD}}
Multi-licensed into the public domain
I agree to multi-license my eligible text contributions, unless otherwise stated, under Wikibooks' copyright terms and into the public domain. Please be aware that other contributors might not do the same, so if you want to use my contributions in the public domain, please check the multi-licensing guide.

Wikibooks is a global community of contributors with a wide range of skills. Some users display userboxes on their userpages to detail skills, interests, abilities, and achievements.

For further information, see:

This page was moved from. Its edit history can be viewed at විකිපොත්:Templates/User pages/edithistory

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=විකිපොත්:සැකිලි/User_pages&oldid=15559" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි