විකිපොත්:සැකිලි/Deletion

(විකිපොත්:Templates/Deletion වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
මොඩියුලයේ අන්තර්ගතය නඩත්තු කටයුතු විකිපොත් ප්‍රජාව

Book information | General | Sources | Links | Navigation | ගොනු | Media

නඩත්තු කටයුතු | Licensing | Deletion | Stubs

User messages | User notices | User pages | Discussion | Featured books | Policies/Guidelines

Markup Displays
{{delete|reason why here}}


{{rfd}}
{{subst:rfd warning|Page|--~~~~}}
Primary contributors' talk pages
==Page==
{{copyvio|source}}
POSSIBLE COPYRIGHT INFRINGEMENT
 
A Wikibookian believes this work uses copyrighted material without the express permission of the copyright holder(s). You can help by requesting permission from the copyright holders to use their work under our licensing terms. If they grant you permission, please leave a message on the discussion page explaining this. After 7 days, if no permission to use the copyrighted work is obtained, this work may be deleted according to policy.
Please also warn the primary contributors with:
{{subst:nothanks|විකිපොත්:සැකිලි/Deletion|~~~~}}
{{Impending Doom}}
Replaces {{rfd}} when decision is to delete
සැකිල්ල:Impending Doom

(Use these for pages)

Markup Display
{{qr-em}}
{{query}}
සැකිල්ල:Qr-em
{{qr-dup}} සැකිල්ල:Qr-dup

You should place these at the top of a book's discussion page.

Markup Display
{{rfd-survived}} සැකිල්ල:Rfd-survived
{{rfd-survived2}} සැකිල්ල:Rfd-survived2

This page was moved from. Its edit history can be viewed at විකිපොත්:Templates/Deletion/edithistory

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=විකිපොත්:සැකිලි/Deletion&oldid=15575" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි