විකිපොත්:සැකිලි/General

(විකිපොත්:Templates/General වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
මොඩියුලයේ අන්තර්ගතය නඩත්තු කටයුතු විකිපොත් ප්‍රජාව

පොත් තොරතුරු | සාමාන්‍ය | මූලාශ්‍ර | සබැඳි | මං සලකුණු | ගොනු | මාධ්‍ය

නඩත්තු කටයුතු | බලපත්‍ර | මකා දැමීම් | අංකුර

පරිශීලක පණිවිඩ | පරිශීලක නිවේදන | පරිශීලක පිටු | සාකච්ඡා | තෝරාගත් පොත් | ප්‍රතිපත්ති/මාර්ගෝපදෙශණ

Markup Display
{{wrongtitle|title=Title}} සැකිල්ල:Wrongtitle

There is also the {{incomplete}} template. While there may be justified usages for this, be advised against using it whenever text should be expanded on. Be specific in what is lacking to make collaboration easier and inform readers. Maybe you are looking for {{TODO}} or one of the templates listed on Help:Stub. Some wikibooks have book-specific to-do templates such as {{Japanese todo}}.

The {{spoiler}} and {{endspoiler}} templates came with the Muggles' Guide to Harry Potter from Wikipedia. While there was a case for using it there (encyclopaedia articles contain various information and some are looking for general information but others synopses) try to do without in your wikibooks. Place spoiling content in separate modules and alert readers before they go there.

The {{Displaytitle}} template can set the page title and tab. The former is useful for modifying page titles to something not possible due to technical limitations. The latter is used in the Cookbook to differentiate between recipes and ingredients. See the template page for documentation.

Generic text boxes

සංස්කරණය

These text box templates are used to set aside a block of text from the rest of the page.

Markup Display
{{SideBox|Text}}
 • Floats on the right
 • Text is centered
 • 250px wide
Text
{{SideBox|float=left|Text}}
 • Floats on the left
 • Text is centered
 • 250px wide
Text
{{LeftHalf|Text}}
 • Floats on left
 • 50% of screen width
Text
{{RightHalf|Text}}
 • Floats on right
 • 50% of screen width
Text
{{TextBox|Text}}
 • 90% of screen width

Text

{{DropBox|Caption|Text}}
 • Same format as previous text boxes, but can be shown or hidden
 • Adjustable width/floating (see examples at Template:DropBox)
Caption

Text

{{Body note|a short text in the body text}} A paragraph සැකිල්ල:Body note A paragraph of main text
{{Side note|a short text on left}}
a short text on left
A paragraph of main text
{{Side note|side=right|a short text on right}}
a short text on right
A paragraph of main text

Formatted text boxes

සංස්කරණය
Markup Display
{{message box|heading=You should contribute to Wikibooks.|message=Wikibooks is a collection of free textbooks that anyone can edit.}}
{{message box|image=stop_hand.png|alt=stop sign|backgroundcolor=yellow|heading=You can change the image and background color.|message=This template has optional parameters.}}

Special text boxes

සංස්කරණය

These templates make it easy to quickly add formatting to your Wikibooks. Should you wish to modify them, please try not to do so in a backwards incompatible fashion as they are used across a number of different books.

Markup Display
{{Example|example text}}

Example:

example text

{{Proof|proof text}} Proof: proof text  
{{Helpful hint}}
Helpful Hint!
Give a hint here
{{Warning|warning text}}
{{Yellow Warning|warning text}} සැකිල්ල:Yellow Warning
{{Info|information}}
{{Sample|caption=Caption|sampletext=Some sample text.}}

Many books are instructional manuals on computer software. It is important to clearly convey which version of the software the book refers to.

Markup Display
{{Software header|name=software|version=number|type=>}}
See template page for more usage information.
සැකිල්ල:Software header
{{Software sidebox|name=software|version= number|type=<}} සැකිල්ල:Software sidebox

This page was moved from . Its edit history can be viewed at විකිපොත්:Templates/General/edithistory

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=විකිපොත්:සැකිලි/General&oldid=15512" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි