විකිපොත්:සැකිලි/මාධ්‍ය

(විකිපොත්:Templates/Media වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
මොඩියුලයේ අන්තර්ගතය නඩත්තු කටයුතු විකිපොත් ප්‍රජාව

පොත් තොරතුරු | සාමාන්‍ය | මූලාශ්‍ර | සබැඳි | මං සලකුණු | ගොනු | මාධ්‍ය

නඩත්තු කටයුතු | බලපත්‍ර | මකා දැමීම් | අංකුර

පරිශීලක පණිවිඩ | පරිශීලක නිවේදන | පරිශීලක පිටු | සාකච්ඡා | තෝරාගත් පොත් | ප්‍රතිපත්ති/මාර්ගෝපදෙශණ


Markup Display
Audio files
{{Audio|file.ogg|listen}} About this sound listen
{{listen|filename=file.ogg
|title=listen
|description=an audio file}}
}}
{{multi-listen start}}
{{multi-listen item
|filename  = Kimi ga Yo 1930.ogg
|title    = '''1880''' – Kimi ga Yo
|description = 1930 recording ...
|format   = Ogg
}}
{{multi-listen item
|filename  = Skye Boat Song.ogg
|title    = '''1884''' – The Skye Boat Song
|description = An adaptation of the ...
|format   = Ogg
}}
{{multi-listen end}}

Printable versions

සංස්කරණය
Markup Display
{{print version}}
 • place on main book page
 • see page for optional parameters
{{PDF version}}
 • place on main book page
 • see page for optional parameters
{{Print version notice|Wikibooks:Templates|Wikibooks:Templates/Print_version}}

This page was moved from . Its edit history can be viewed at විකිපොත්:Templates/Media/edithistory