උදවු:පටුන

(උදවු:Contents වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
උදව් පටුන
මෙය උදවු සූචියයි..

හැඳින්වීම

සංස්කරණය
සබැඳුම විස්තරය
විකිපොත් ගැන කෙටි හැඳින්වීමක් විකිපොත් පිළිබඳව කුඩා හැඳිවීමක් සහිතව විස්තරයක් ඇතුළත් පිටුවකි.
නිතර විමසන ප්‍රශ්ණ(නිවිප්‍ර) නිතර විමසන ප්‍රශ්ණ ඇතුළත් පිටුවකි.

සංස්කරණය

සංස්කරණය
සබැඳුම විස්තරය
පිටුවක් සංස්කරණය කිරීම පිටුවක් සංස්කරණය කිරීම පිළිබඳ මූලික තොරතුරු.
වැලිපිල්ල ඔබේ පරීක්ෂණ කටයුතු කිරීම සඳහා වෙන්වුනු ස්ථානයයි.
නව පිටුවක් ආරම්භ කිරීම ඔබේ පළමු පිටුව පටන් ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ උදව්.
නිර්වචන ලිවීම How to write a dictionary definition.
Criteria for inclusion Describes the standard criteria for adding new words.
Entry layout explained Describes the standard layout for Wikibooks definition pages (see the simple example).
Help:Internal links Where in a page to put a link to another entry.
සාකච්ඡා පිටු Talk page instructions and guidelines
විද්‍යුත් තැපෑලක් යැවීම How to use the E-mail tool.

වික්ෂනරිය

සංස්කරණය
සබැඳුම විස්තරය
උච්චාරණය උච්චාරණය හා අදාළ ශ්‍රව්‍ය ගොනු සම්බන්ධව
Creating a Wikisaurus entry Creating a thesaurus page.
ලිපියක් මකා දැමීමට හෝ ශුද්ධ පවිත්‍ර කිරීමට යෝජනා කිරීම ලිපියක් මකා දැමීමට හෝ ශුද්ධ පවිත්‍ර කිරීමට යෝජනා කරනා අකාරය
Inflection templates Using templates to indicate inflection.
Reconstructed terms Dealing with reconstructed terms such as Indo-European roots.
Interacting with humans Dealing with communications issues, should they arise.
Creating a template Creating a template
Language inflection bot Running a language inflection bot using Python framework

අනෙකුත්

සංස්කරණය
සබැඳුම විස්තරය
Editing Detailed help on editing pages.
නාම අවකාශයන් නාම අවකාශයන්
සැකිලි Predefined content inserted using code snippets.
Showing the contents of one page within another page
Transwiki Moving content from one wiki to another.
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=උදවු:පටුන&oldid=7635" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි