විකිපොත්:සැකිලි/Navigation

(විකිපොත්:Templates/Navigation වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
මොඩියුලයේ අන්තර්ගතය නඩත්තු කටයුතු විකිපොත් ප්‍රජාව

පොත් තොරතුරු | සාමාන්‍ය | මූලාශ්‍ර | සබැඳි | මං සලකුණු | ගොනු | මාධ්‍ය

නඩත්තු කටයුතු | බලපත්‍ර | මකා දැමීම් | අංකුර

පරිශීලක පණිවිඩ | පරිශීලක නිවේදන | පරිශීලක පිටු | සාකච්ඡා | තෝරාගත් පොත් | ප්‍රතිපත්ති/මාර්ගෝපදෙශණ

Indexed navigation

සංස්කරණය
Look in the Table of Contents templates category for a more extensive list.

The MediaWiki software automatically generates a table of contents on pages with several sections. These appear by default right before the first section. Floating these to either side is easy to do using HTML markup, but to simplify matters further Wikibookians can use these templates to automatically generate the necessary code.

The "compact" templates work on pages that have sections with single, upper-case characters.

Wikitext markup Renders as
{{CompactTOC8}}

{{CompactTOC8|center=yes}}

පටුන
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
පටුන
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
{{CompactTOC8|side=yes}}
පටුන:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
{{CompactTOC8|top=yes}}

{{CompactTOC8|num=yes}}

පටුන
Top   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
පටුන
0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
{{CompactTOC}} (≆ {{CompactTOC8|side=yes|num=yes|top=yes}})

{{CompactTOC8|center=yes|side=yes|top=yes|num=yes}}

පටුන: Top - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
පටුන:
Top   0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
{{TOC right}}
{{Tocbox|width=200px|align=left|Other pages|
[[Editing Wikitext/Pictures/The Quick Course|The Quick Course]]<br /> [[Editing Wikitext/Pictures/Tiled Images|Tiled Images]]<br /> [[Editing Wikitext/Pictures/Images in Containers|Images in Containers]]
}}
Other pages
The Quick Course
Tiled Images
Images in Containers
Look in the Navigational templates category for a more extensive list.

While wikibooks are not made of paper, many are read in a linear fashion similar to traditionally printed and bound books. For this reason and many others, it's important to provide some form of page navigation mechanism in your wikibooks that functions the same way flipping a page in a printed book does. Sometimes wikibook editors create their own custom navigation templates, but the ones featured below provide a good assortment of the extra features that motivate people to create those custom templates and have demonstrated reliability in doing so, making them an excellent place to start when looking to choose a page navigation style.

Wikitext markup Renders as
{{Simple Page Navigation
| book = Wikibooks:Templates
| book_disp = Templates
| current = Navigation
| prev = Wikibooks:Templates/Deletion
| prev_disp = Deletion
| next = Wikibooks:Templates/User pages
| next_disp = User pages
}}
 
Deletion
Templates  
User pages
Navigation
{{Navigate
| Book = Wikibooks:Templates
| Curr = Navigation
| Prev = Deletion
| Next = User pages
}}
Wikibooks:Templates
Deletion Navigation User pages
{{Navigation
| Book = Wikibooks:Templates
| previous = Deletion
| next = User pages
}}
විකිපොත්:සැකිලි
 ← Deletion Navigation User pages → 
{{TopNav|prev=Deletion|next=User pages}} ← Deletion | User pages →
{{Simple chapter navigation|previous=User pages|next=Deletion}}
{{Auto navigation|User pages|Deletion}}
ඊළඟ පිටුව: User pages | කලින් පිටුව: Deletion
Home: විකිපොත්:සැකිලි
{{Chapter navigation|Deletion|User pages}} Deletion · User pagesThis template uses CSS3 classes to place chapter links at the very top and bottom of any page that transcludes it, no matter the location of its invocation on that page. At the bottom it also adds a link to the Table of Contents; look under the Navbox template at the bottom of this page to see it in action.
{{Chapter navigation with TOC|Deletion|User pages|Wikibooks:Templates/MiniTOC}} This template is targeted at advanced WikiBookians and differs from the one directly above in two key ways:
  1. It accepts a third unnamed parameter, the intended value of which is a sibling of the transcluding page whose sole contents are a custom, compact Table of Contents, which this template transcludes into the calling page.
  2. Due to the fact that it's transcluding the contents of another page and not using only CSS injections, placement matters. This template is designed to be invoked as the last line of a page, below even category inclusion links.

It is not invoked on this page and the third parameter shown at left does not exist, it's only intended to demonstrate how it could've been used here.

  • Using Wikibooks/Shelves, Categories, and Classifications, which explains the use of {{BookCat}} and other templates that help to integrate a book with the WikiBooks content indices and directories, making it more visible to prospective readers and contributors.
  • {{Navbox}}, which can also be used to create custom navigation templates for wikibooks that provide the same functionality as the templates shown above.
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=විකිපොත්:සැකිලි/Navigation&oldid=14942" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි