විකිපොත්:මකාදැමීම සඳහා ඉල්ලීම්

(විකිපොත්:Requests for deletion වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
ලේඛනාගාරයවිකිපොත් සාකච්ඡා පිටු
සාකච්ඡා සහාය ඉල්ලීම්
සාමාන්‍ය| යෝජනා | ව්‍යාපෘති | තෝරාගත් පොත් සාමාන්‍ය | තාක්ෂණික | පරිපාලක මකාදැමීම් | ආයාත කිරීම් | අවසර ඉල්ලීම්
Requests for (Un)deletion Archives
 • Close discussion with {{closed}}/{{end closed}}
 • RFDs should be moved to subpages at Wikibooks:Requests for deletion/FullPageName
 • RFUs should be moved to subpages at Wikibooks:Requests for undeletion/FullPageName
 • Transclude subpage; remove after 7 days
Icon usage
 • {{subst:icon|info}} - important facts
 • {{subst:icon|keep}} - keep work
 • {{subst:icon|merge}} - merge work
 • {{subst:icon|transwiki}} - copy to another wiki
 • {{subst:icon|delete}} - delete work
 • {{subst:icon|redirect}} - delete and redirect
 • {{subst:icon|comment}} - neutral opinion

Pages and books can be deleted by administrators. These decisions are generally backed by consensus from a discussion on this page under the deletion section. No process is perfect, and as such, pages or books can be nominated for undeletion in this section. The following is the procedure:

 1. Locate the page entry in the deletion log or the archived discussion. Some deleted pages have been speedily deleted without discussion.
 2. Review the Wikibooks:Deletion policy and Wikibooks:Media. If you can build a fair case on something which wasn't considered before, you can raise the issue here.
 3. Please add new nominations at the bottom of the section. Include a link to the archived discussion (or deletion log if there was none) and your rationale for why the page should be undeleted. If the community agrees, the page will be restored.

If you wish to view a deleted module or media file, list it here and explain why. An administrator will provide the deleted module to you in some form - either by quoting it in full, emailing it to you, or temporarily undeleting it. If you feel that an administrator is routinely deleting modules prematurely, or otherwise abusing their tools, please discuss the matter on the user's talk page, or at Administrative Assistance.

Pages that qualify for speedy deletion do not require discussion. This section is for discussing whether something belongs on Wikibooks or not for all other cases. Please give a reason and be prepared to defend it. Consensus is measured based on the strength of arguments not on numbers. Anyone can participate and everyone is encouraged to do so.

Please add a new request for deletion at the bottom of this section with a link to the page or book in the heading and a justification. Also place the {{rfd}} template at the top of the page you want deleted. If you are nominating an entire book, {{rfd}} goes on the top-level page, but not subpages. Nominations should cite relevant policy wherever possible.

Please format the heading as == [[PAGE]] == in order to let the bot archive it. If there is a subject box, type [[PAGE]] into the subject box.