විකිපොත්:සැකිලි/ගොනු

(විකිපොත්:FILES වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
මොඩියුලයේ අන්තර්ගතය නඩත්තු කටයුතු විකිපොත් ප්‍රජාව

පොත් තොරතුරු | සාමාන්‍ය | මූලාශ්‍ර | සබැඳි | මං සලකුණු | ගොනු | මාධ්‍ය

නඩත්තු කටයුතු | බලපත්‍ර | මකා දැමීම් | අංකුර

පරිශීලක පණිවිඩ | පරිශීලක නිවේදන | පරිශීලක පිටු | සාකච්ඡා | තෝරාගත් පොත් | ප්‍රතිපත්ති/මාර්ගෝපදෙශණ

The file namespace list all files uploaded to Wikibooks and describes them. Wikibooks requires that all uploaded files include proper copyright and licensing information on their description page. Some files (like images, videos, and audio files) can also be embedded on pages.

My file is missing a copyright template, or has {{no license}}.
What you need to do is go to the file's description page (for images just click the image wherever you inserted it), edit the page, and add a correct tag.
මේවාත් බලන්න: Wikibooks:Media and Help:Files
සංස්කරණය

All uploads to Wikibooks must have both an {{information}} and a {{non-free use rationale}} template on their file description pages, which can be added when a file is uploaded, following the examples shown below.

For a screenshot:
{{information
|description = Picture of the Windows XP desktop.
|source   = Self-made screenshot
|date    = 2007-03-28
|author   = Microsoft Corporation
}}
Description

Picture of the Windows XP desktop.

Source

Self-made screenshot

Date

2007-03-28

Author

Microsoft Corporation

Permission
(Reusing this file)

See below.

For works found elsewhere:
{{information
|description = Adobe Reader's printing dialog box.
|source   = http://somewebsite.com/image.png
|date    = 2006-12-21
|author   = Adobe Systems Incorporated
}}
Description

Adobe Reader's printing dialog box.

Source

http://somewebsite.com/image.png

Date

2006-12-21

Author

Adobe Systems Incorporated

Permission
(Reusing this file)

See below.

All non-free media must have:
{{non-free use rationale
|module   = Title of the page where this media is to be used
|copyrights = Who owns the copyrights to this media (and for what years if known)
|source   = The source of the media (provide a web address if possible and not already provided)
|not free  = Why free licensed or public domain alternatives cannot be used or created
|rationale  = Why a book or module requires the use of this media
}}

Non-free usage rationale for Title of the page where this media is to be used

Copyright holder:

Who owns the copyrights to this media (and for what years if known)

Source:

The source of the media (provide a web address if possible and not already provided)

Not free because:

Why free licensed or public domain alternatives cannot be used or created

Required because:

Why a book or module requires the use of this media

Select the type of non-free use file from the upload form's drop-down menu. Below are examples of the possible templates the menu will add. These can be added manually afterwards if you forget to select one of them when uploading.

Licensing Information

සංස්කරණය
What to type What it makes
{{non-free symbol}}
{{non-free logo}}
{{non-free art}}
{{non-free computer icon}}
{{Adobe screenshot}}
{{Microsoft screenshot}}
{{non-free software screenshot}}
{{non-free web screenshot}}
{{non-free video screenshot}}
{{non-free video sample}}
{{non-free audio sample}}
{{non-free stamp}}
{{non-free product cover}}
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=විකිපොත්:සැකිලි/ගොනු&oldid=15426" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි