මොඩියුලයේ අන්තර්ගතය නඩත්තු කටයුතු විකිපොත් ප්‍රජාව

පොත් තොරතුරු | සාමාන්‍ය | මූලාශ්‍ර | සබැඳි | මං සලකුණු | ගොනු | මාධ්‍ය

නඩත්තු කටයුතු | බලපත්‍ර | මකා දැමීම් | අංකුර

පරිශීලක පණිවිඩ | පරිශීලක නිවේදන | පරිශීලක පිටු | සාකච්ඡා | තෝරාගත් පොත් | ප්‍රතිපත්ති/මාර්ගෝපදෙශණ

Markup Display
{{outdent}} ┌─────────────────────────────────┘
Markup Display
{{subst:icon|keep}}   Keep
Markup Display
{{tl|Wikibooks:Templates}} {{Wikibooks:Templates}}
{{tlx|Delete|Page created under the wrong title.}} {{Delete|Page created in under the wrong title.}}
{{subst|bigwelcome|~~~~}} {{subst:bigwelcome|~~~~}}
Markup Displays
{{unsigned|1.2.3.4}} —Preceding unsigned comment added by 1.2.3.4 (discusscontribs)
{{unsigned|1.2.3.4|04:13, 2 May 2006}} —Preceding unsigned comment added by 1.2.3.4 (discusscontribs) 04:13, 2 May 2006
{{unsigned2|04:13, 2 May 2006|1.2.3.4}} —Preceding unsigned comment added by 1.2.3.4 (discusscontribs) 04:13, 2 May 2006
Markup Displays
{{Archive box|* /Archive 1, date or description}}
 
Archives
{{talk archive}}
Markup Displays
{{permprot}}
{{talk header}}

This page was moved from . Its edit history can be viewed at විකිපොත්:Templates/Discussion/edithistory

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=විකිපොත්:සැකිලි/Discussion&oldid=15563" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි