මේ සංස්කරණය ගැන

සන්දේශ කාව්ය ඉතිහාසය

ආසිරි

දූත ප්ර්ශංසා

දූත කාර්ය

ජයවර්ධන පුර වර්ණනා

රාජ වර්ණනා

අවසර ගැන්ම

පෙර නිමිති

මාර්ග වර්ණනා i

මාර්ග වර්ණනා ii

දිය කෙළි

සන්ධ්යා වර්ණනා

උදය වර්ණනා

මාර්ග වර්ණනා iii

අම්බලමේ කතා

වන වර්ණනා

මාදම්පේ සහ කහව

තොටගමුව

තොටගමු විහාරය

විජයබා පිරුවන් පති

අස්න

ආසී

ගිරා සන්දේශ විස්තර වර්ණනා-1

ගිරා සන්දේශ විස්තර වර්ණනා-2

ගිරා සන්දේශ විස්තර වර්ණනා-3

ගිරා සන්දේශ විස්තර වර්ණනා-4

ගිරා සන්දේශ විස්තර වර්ණනා-5

ගිරා සන්දේශ විස්තර වර්ණනා-6

ගිරා සන්දේශ විස්තර වර්ණනා-7

ගිරා සන්දේශ විස්තර වර්ණනා-8

ගිරා සන්දේශ විස්තර වර්ණනා-9

ගිරා සන්දේශ විස්තර වර්ණනා-10

ගිරා සන්දේශ විස්තර වර්ණනා-11

ගිරා සන්දේශ විස්තර වර්ණනා-12

ගිරා සන්දේශ විස්තර වර්ණනා-13

ගිරා සන්දේශ විස්තර වර්ණනා-14

ගිරා සන්දේශ විස්තර වර්ණනා-15

ගිරා සන්දේශ විස්තර වර්ණනා-16

ගිරා සන්දේශ විස්තර වර්ණනා-17

ගිරා සන්දේශ විස්තර වර්ණනා-18

ගිරා සන්දේශ විස්තර වර්ණනා-19

ගිරා සන්දේශ විස්තර වර්ණනා-20

ගිරා සන්දේශ විස්තර වර්ණනා-21

ගිරා සන්දේශ විස්තර වර්ණනා-22

ගිරා සන්දේශ විස්තර වර්ණනා-23

ගිරා සන්දේශ විස්තර වර්ණනා-24

ගිරා සන්දේශ විස්තර වර්ණනා-25


"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=ගිරා_සන්දේශය&oldid=11756" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි