විකිපොත්:Featured books

(විකිපොත්:FB වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

Featured books are quality books that the community believes to be the best of what Wikibooks has to offer and should inspire people to improve the quality of other books. To nominate one of our Wikibooks, visit the Nominations page. All nominations should meet the minimum criteria to be featured.

Detailed descriptions of featured books සංස්කරණය

New featured books සංස්කරණය

Humanities සංස්කරණය

Languages සංස්කරණය

Social sciences සංස්කරණය

Science, mathematics, and engineering සංස්කරණය

Computing සංස්කරණය

Miscellaneous and recreational activities සංස්කරණය

Wikijunior සංස්කරණය

සැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFC# Programming (PDF)සැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFStuttering (PDF)සැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDFසැකිල්ල:PDF


Recognized good books from previous discontinued efforts.
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=විකිපොත්:Featured_books&oldid=17866" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි