කණිෂ්ඨ විකි:සිංහල හෝඩිය

සිංහල හෝඩියමෙම පොත කුඩා දරුවන්ගේ පළමු අකුරු කියවන පොතයි.

අපි සිංහල අකුරු ඉගෙනගනිමු.