පාඩම්සංස්කරණය

පෙළසංස්කරණය

වැඩිදුර අධ්‍යයනයසංස්කරණය

තොරතුරු හා මූලාශ්‍රසංස්කරණය

මෙම පොත සතුව එකතුවක්, PDF සංස්කරණයක් හා මුද්‍රණ සංස්කරණයක් තිබේ.
I This is a Category I Language.
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=ප්‍රංශ&oldid=12477" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි