කරත්තය තාක්ෂණික ඇසකින්


 මෙය කරත්තය පිළිබඳ විවිධ තොරතුරු එක්රැස් කර දක්වන පොතකි. විශේෂයෙන් ම එහි තාක්ෂණිකාංග විස්තර කිරීමට ප්‍රධනකොටම අප උත්සාහ කරමු.
  • කරත්තයේ අංග.
  • කරත්ත වර්ග.
  • භාවිතය.
 කත්තයක විවිධ අංග පිළිබඳ තාක්ෂණික විග්‍රහයක්.
කරත්තය: මෙය එක් ආකාරයක් පමණි.


පටුන සංස්කරණය

පෙරවදන සංස්කරණය

1.0: හැඳින්වීම සංස්කරණය

2.0: ඉතිහාසය සංස්කරණය

3.0: අංග සංස්කරණය

4.0: වර්ග සංස්කරණය

5.0: බලය සංස්කරණය

6.0: සම්ප්‍රදාය සංස්කරණය

9.0: සටහන් සංස්කරණය

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=කරත්තය&oldid=18033" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි