ප්‍රංශ භාෂා පාඨමාලාව
ලුසියානා හී ප්‍රංශ භාවිතා වන ආකාරයට එය ඉගැන්වීම මෙම ව්‍යාපෘතියේ ඉලක්කය වේ. මූලික වශයෙන් මෙහි පෙළ කේජන් ප්‍රංශ (Cajun French) කෙරේ අවධානය යොමු කරනු ඇත.
1 පරිච්ඡේදය - හඳුන්වාදීම

ලුසියානා හී ව්‍යවහාරික ප්‍රංශ භාෂාව පිළිබඳ හැඳින්වීමක් සහ මෙම ග්‍රන්ථයෙහි ඉලක්කගත අරමුණ.

2 පරිච්ඡේදය - ව්‍යාකරණ සහ උච්චාරණය

කේජන් ප්‍රංශ ව්‍යාකරණ සහ උච්චාරණය පිළිබඳ හැඳින්වීමක්.

3 පරිච්ඡේදය - ආචාර කිරීම්

කේජන් ප්‍රංශ හී පොදු ආචාරකිරීම් සහ සංවාද ආරම්භයට.

4 පරිච්ඡේදය - කාලය

කාලය ප්‍රකාශ කරන්නේ කෙසේද, කැලැන්ඩරයක් කියැවීම, සහ සිදුවීම් කවදාදැයි ප්‍රකාශ කිරීම.

5 පරිච්ඡේදය - ක්‍රියාපද වලට හැඳින්වීමක්

වර්ථමාන කාලයේ පියවර වචන භාවිතා කරමින් කථා කරන්නේ කෙසේද.

6 පරිච්ඡේදය - ක්‍රියාපද සහ කාලභේදය

අතීතයේ, වර්ථමානයේ, සහ අනාගතයේ සිදුවූයේ කුමක්දැයි පිළිබඳව කථා කරන්නේ කෙසේද.

7 පරිච්ඡේදය -නික්ම යාමේදී

නික්ම යාමකදී විවිධ නන් අයුරින් සුභ පතන්නේ කෙසේද.

ග්‍රන්ථ නාමාවලිය

මෙම ග්‍රන්ථය උත්පාදනයට භාවිතා කල මූලාශ්‍ර ලැයිස්තුවක්.

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=ලුසියානා_ප්‍රංශ&oldid=14365" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි