කණිෂ්ඨ විකි:අපේ පැරණි ළමා කතා

කණිෂ්ඨ විකි ළමා කතා
අපේ පැරණි ළමා කතා
සිංහල ළමා කතා

අපේ පැරණි ළමා කතා සංස්කරණය

මෙම පොත විවිධ වූ සිංහල ළමා කතා එකතුවකි.

මෙම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ කුඩා ළමුන්ට ආදර්ශයට ගත හැකි යමක් අඩංගු කෙටි කතන්දර එකතුවක් ගොඩ නැගීමය. යම් පැරණි කතන්දරයක කෙටි අනුවාදය මෙහි ලබාදීම වඩා සුදුසු වේ.


ඔබත් කතන්දරයක් කියන්නේ නම් අපි අගය කරමු. කැමැත්තක් ඇත්නම්, කරුණාකර දායකත්වය පිටුව කියවා ඔබගේ නම කතුවරු ලැයිස්තුවට එකතු කරන්න.