පරිපාලකවරු

This table shows only admins who have been active or semi-active recently. For the remaining admins see #Inactive administrators
පරිශීලක නාමය Group(s) පත් වූ දිනය පරිපාලක ලෙස ක්‍රියාකළ කාලය Time Zone Babel/Other notes තත්වය
Lee 28 February 2017 වසර 3යි, මාස 6යි සහ දින 22 UTC+05:30 si-N, en-3 තාවකාලික (2022-05-23 දක්වා)

Inactive

පරිශීලක නාමය Group පත් වූ දිනය Time Zone Babel/Other notes
NONE

හිටපු පරිපාලකවරු

පරිශීලක නාමය Group(s) පත් වූ දිනය Time Zone Babel/Other notes තත්වය
බිඟුවා 05 අගෝස්තු 2010 UTC+04.50 si-N, en-3 ක්‍රියාකාරී නොමැත

Notes

For nominees

  • Be sure to accept your nomination, by signing your vote page where it says "Acceptance". Until you do, the nomination will not be recognized as valid.
  • Make sure you have a working e-mail address; that is, your [[Special:EmailUser/Username]] page should work.

For new sysops

  • Please add yourself to the table above, specifying the requested information.
  • See also Wikibooks:Sysop tools for some assistance regarding your new buttons.

Requests for administrator rights

පහත දැක්වෙන්නේ සංරක්ෂණය කරන ලද සංවාදයකි. කරුණාකර පහත සඳහන් ලේඛනගත විවාදය වෙනස් නොකරන්න. පහත සංයුතියට අමතරව අඩංගු කිරීමට ඇතිදෑ සාකච්ඡා පිටුවට ඇතුළත් කරන්න.

Lee

I'm Lee from Sinhala Wikipedia. I'm an administrator (sysop) on that project. I am a native speaker of Sinhala. So I might be a little better than global sysops in helping with maintenance tasks. I also held the temporary sysop flag on this site previously for some time and I hope to continue my work for this project until someone with more free time can take over.

Listed below are the previous requests for administrator rights by me. >>

If you'd like to support my request, please add {{subst:support}} below. If you oppose the request, please add {{subst:oppose}}. Also you can use {{subst:abstain}}. In either case, please feel free to add constructive commentary.

  • Vote starts: 2020-05-06 07:23 UTC
  • Vote ends: 2020-05-20 23:59 UTC
  • Vote created: --Lee (සාකච්ඡාව) 07:23, 6 මැයි 2020 (යූටීසී)

Support

Oppose

Abstain

Decision

  • කිසිම චන්දයක් ප්‍රකාශ නොවී චන්දය අවසන් විය. --Lee (සාකච්ඡාව) 09:47, 21 මැයි 2020 (යූටීසී)

ඉහත දැක්වෙන්නේ සංරක්ෂණය කරන ලද විවාදයකි. කරුණාකර ඉහත සඳහන් ලේඛනගත විවාදය වෙනස් නොකරන්න. ඉහත සංයුතියට අමතරව අඩංගු කිරීමට ඇතිදෑ සාකච්ඡා පිටුවට ඇතුළත් කරන්න.


ආශ්‍රිත

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=විකිපොත්:පරිපාලකවරු&oldid=11912" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි