විකිපොත්:පරිපාලකවරු

පරිපාලකවරු

මෙම වගුවේ දැක්වෙන්නේ මෑත දී ක්‍රියාකාරී හෝ අර්ධ-ක්‍රියාකාරී පරිපාලකවරු පමණි. අනෙකුත් පරිපාලකවරු සඳහා ක්‍රියාකාරී නොවන පරිපාලකවරු වෙත යොමු වන්න.
පරිශීලක නාමය Group(s) පත් වූ දිනය පරිපාලක ලෙස ක්‍රියාකළ කාලය Time Zone Babel/Other notes තත්වය
Lee 28 February 2017 වසර 7යි, මාස 4යි සහ දින 18 UTC+05:30 si-N, en-3 තාවකාලික (2024-08-05 දක්වා)

ක්‍රියාකාරී නොවන

පරිශීලක නාමය Group පත් වූ දිනය Time Zone Babel/Other notes
NONE

හිටපු පරිපාලකවරු

පරිශීලක නාමය Group(s) පත් වූ දිනය Time Zone Babel/Other notes තත්වය
බිඟුවා 05 අගෝස්තු 2010 UTC+04.50 si-N, en-3 ක්‍රියාකාරී නොමැත

සටහන්

නාම යෝජනා වූවන් සඳහා

  • Be sure to accept your nomination, by signing your vote page where it says "Acceptance". Until you do, the nomination will not be recognized as valid.
  • Make sure you have a working e-mail address; that is, your [[Special:EmailUser/Username]] page should work.

නවක පරිපාලකවරුන් සඳහා

  • Please add yourself to the table above, specifying the requested information.
  • See also Wikibooks:Sysop tools for some assistance regarding your new buttons.

පරිපාලකත්වය ඉල්ලාසිටීම

 
පහත දැක්වෙන්නේ සංරක්ෂණය කරන ලද සංවාදයකි. කරුණාකර පහත සඳහන් ලේඛනගත විවාදය වෙනස් නොකරන්න. පහත සංයුතියට අමතරව අඩංගු කිරීමට ඇතිදෑ සාකච්ඡා පිටුවට ඇතුළත් කරන්න.

Lee

I'm Lee from Sinhala Wikipedia. I'm an administrator (sysop) on that project. I am a native speaker of Sinhala. So I might be a little better than global sysops in helping with maintenance tasks. I also held the temporary sysop flag on this site previously for some time and I hope to continue my work for this project until someone with more free time can take over.

Listed below are the previous requests for administrator rights by me. >>

If you'd like to support my request, please add {{subst:support}} below. If you oppose the request, please add {{subst:oppose}}. Also you can use {{subst:abstain}}. In either case, please feel free to add constructive commentary.

Support

Oppose

Abstain

Decision


ඉහත දැක්වෙන්නේ සංරක්ෂණය කරන ලද විවාදයකි. කරුණාකර ඉහත සඳහන් ලේඛනගත විවාදය වෙනස් නොකරන්න. ඉහත සංයුතියට අමතරව අඩංගු කිරීමට ඇතිදෑ සාකච්ඡා පිටුවට ඇතුළත් කරන්න.


ආශ්‍රිත

පරිශීලක කණ්ඩායම්
දේශීය: නිර්නාමිකAutoconfirmedAutoreviewedBlockedConfirmedImportersRegisteredReviewersUploaders

පරිපාලකවරුරොබෝවරුනිලබලධාරියෝCheckusersInterface adminsPseudo-bots

ගෝලීය: Locked accountsOmbudsmenRollbackersStewardsසිස්-ඇඩ්මින්වරුසිස්-ඔප්වරුUnified accounts
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=විකිපොත්:පරිපාලකවරු&oldid=19534" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි