විකිපොත්:විකිපොත් යනු කුමක්ද

(විකිපොත්:NEWS වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

මෙම පිටුව මගින් විකිපොත් යනු කුමක් වන්නේද සහ එය කුමක් නොවන්නේද යන්න පැහැදිලි කිරීමට උත්සාහ කරයි. එමෙන්ම එය වෙනත් විකිමීඩියා ව්‍යාපෘති වලින් වෙනස් වන්නේ කෙසේද යන්නද මෙහි විස්තර කෙරේ. මෙම පිටුවේ ඇති විස්තර කිරීම් සාපේක්ෂ වශයෙන් කෙටි වන අතර විස්තරාත්මක සාකච්ඡා හෝ විවාදයන් සාකච්ඡා පිටුවෙහි සිදුවිය යුතුය.

විකිපොත් යනු කුමක්ද

සංස්කරණය

සරලව, විකිපොත් යනු open-content (විවෘත-අන්තර්ගත) textbooks (පාඨග්‍රන්ථ)යන්ගේ එකතුවකි.

පාඨග්‍රන්ථ යන වචනය අර්ථ නිරුපණයට විවෘත බැවින්, කුමන ආකාරයේ අන්තර්ගතයන් විකිපොත් සඳහා පිළිගතමනා වේද යන්න පැහැදිලි කරගැනීම සඳහා මෙම ලේඛනය පවතී. උදාහරණයක් වශයෙන් ශේක්ස්පියර්ගේ සියළුම කෘතීන් යන්න ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය පාඨමාලාවකදී පාඨග්‍රන්ථයක් ලෙස සැළකෙනු ඇති නමුත්, එවැනි පාඨයක් මෙම අඩවිය සඳහා නොසුදුසු වනු ඇත.

විකිපොත් තුළ අන්තර්ගත වන්නේ මොනවාද

සංස්කරණය

විකිපොත් පවතින්නේ පාඨග්‍රන්ථ, විස්තරාත්මක පාඨ, උපදේශාත්මක මාර්ගෝපදේශකයන්, සහ කාර්යය සංග්‍රහ සඳහා වේ. මෙම කරුණු සාම්ප්‍රධායික පන්තිකාමර තුළ, පිළිගත් සහ විශ්වාසවන්ත ආයතන තුළ, ගෘහ-පාසල් පරිසරය තුළ, විකිවර්සිටි පාඨමාලාවක කොටසක් ලෙස හෝ ස්වයං-අධ්‍යයනය සඳහා භාවිත කල හැකි විය යුතුයි. සාමාන්‍ය නීතියක් ලෙස උපදේශාත්මක කෘති පමණක් අන්තර්ගත කිරීම සඳහා සුදුසු වේ. බොහෝමයක් පොත් වර්ග, ප්‍රබන්ධ හෝ ප්‍රබන්ධ-නොවන දෙකම, ඒවා උපදේශාත්මක වන්නේ නම් මිසක විකිපොත් සඳහා සුදුසු නොවේ. උපදේශාත්මක අංග ලෙස උපදේශ කථා හෝ උපමා කතා ආදී සාහිත්‍යමය මූලිකාංගයන් භාවිතය ඇතැම් තත්ත්ව යටතේ සිමා කෙරෙනු ඇත.

Wikibooks includes both minor and major book-like projects.

Materials which may not be appropriate for Wikibooks should only be removed in accordance with the deletion policy.

විකිපොත් තුළ විස්තර කරන ලද මාතෘකා පාඨ අන්තර්ගත වේ

සංස්කරණය
ප්‍රධාන පිටුව: Wikibooks:Annotated texts

Although we do not permit verbatim copies of pre-existing works, we do permit annotated texts, which are a kind of text that includes an original text within it and serves as a guide to reading or studying that text. Annotated editions of previously published source texts may only be written if the source text is compatible with the project's license.

As a point of overlap between the two projects, Wikisource also allows the inclusion of annotated texts. If you would like to write an annotated text with sparse annotations, or a critical edition of a text, consider hosting your work on Wikisource instead.

විකිපොත් කුමක් නොවන්නේද

සංස්කරණය

Below is a list of things that Wikibooks is not. Keeping this list in mind while editing will help us stay on task.

විකිපොත් යනු නිදහස් විකි ධාරකයෙකු හෝ වෙබ් අවකාශ සපයන්නෙකු නොවේ

සංස්කරණය

You may not host your own website, blog, or wiki at Wikibooks. If you are interested in using the wiki technology for a collaborative effort on something else, even if it is just a single page, there are many sites that provide wiki hosting (free or for money). You can also install wiki software on your own server. (See the MediaWiki installation guide for information on doing this.)

Wikibooks pages are not personal homepages. Wikibookians have their own personal pages, but they are used for information relevant to working on free textbooks and other content on Wikibooks. If you are looking to make a personal webpage unrelated to textbook work (e.g. posting your résumé), please make use of one of the many free homepage providers on the Internet.

විකිපොත් යනු දැන්වීම් පලකරන්නෙකු නොවේ (Wikibooks is not a soapbox)

සංස්කරණය

Wikibooks is not a soapbox, or a vehicle for propaganda and advertising. Therefore, Wikibooks modules are not:

  1. propaganda or advocacy of any kind. Wikibooks modules must always adhere to the neutral point of view. You might wish to go to Usenet or start your own blog if you want to convince people of the merits of your favourite views.
  2. personal essays that state your particular opinions about a topic. Wikibooks is not a vehicle to make personal opinions become part of human knowledge.
  3. advertising or self-promotion. We don't need books or modules on items just because a contributor is associated with them. Please note that Wikibooks does not endorse any business and it does not set up affiliate programs.

විකිපොත් යනු ආදර්ශයක් හෝ පාඨ ග්‍රන්ථ ගබඩාවක් නොවේ (Wikibooks is not a mirror or a text repository)

සංස්කරණය
ප්‍රධාන පිටුව: Wikibooks:Annotated texts
  1. Fiction or literature — Wikibooks does not allow original fiction or literature. One place to write original fiction is Fiction Wikia.
  2. Primary research — Wikibooks is not a place to publish primary research. Examples of things not allowed on Wikibooks include proposing new theories and solutions, presenting original ideas, defining new terms, and coining new words. In short, primary research should be published elsewhere, such as a peer-reviewed journal, or our sister project Wikiversity.
  3. Published texts — Wikibooks is for collaboratively developing new open-context non-fiction texts. Wikisource is for hosting static texts that have been previously published and are now either in the public domain or have been released under a compatible license. Exceptions are made for annotated texts, which are a kind of educational material that includes an original text within it and serves as a guide to reading or studying that text.

විකිපොත් යනු මුද්‍රිත කඩදාසි නොවේ (Wikibooks is not paper)

සංස්කරණය

Wikibooks is not paper. Thus, Wikibooks has no size limits, can include links, etc. It also means that the style and length of writing appropriate for paper may not be appropriate here. The authors of a Wikibook module don't worry about an event occurring tomorrow that makes all the large, expensive paper copies outdated, as the Wikibook will change as well.

විකිපොත් යනු විශ්වකෝෂයක් නොවේ

සංස්කරණය

Wikibooks is not an in-depth encyclopedia on a specific topic nor are pages encyclopedia-formatted articles. Books build knowledge from one page to the next with inter-dependency between pages. Books in progress are sometimes organized in an encyclopedic manner until developed into proper books. For an encyclopedia, see our sister project Wikipedia.

විකිපොත් යනු පුවත් සේවයක් නොවේ

සංස්කරණය

Wikibooks is not the place to publish news articles. That is covered by our sister project Wikinews.

විකිපොත් යනු ශබ්දකෝෂයක් නොවේ

සංස්කරණය

Although a dictionary is a book, the needs of a general-purpose dictionary are better served at our sister project, Wiktionary. Also:

  1. Wikibooks is not a thesaurus. There is a thesaurus project at Wiktionary:Wikisaurus. Books that only give lists of synonyms or slang should be deleted from Wikibooks.
  2. Exception: Wikibooks does allow and encourage projects that require supplemental dictionaries or thesauri, such as a glossary. For example, a mathematical textbook might need a glossary of math terms; a foreign language textbook might include an English-to-foreign and foreign-to-English dictionary. For these dictionaries and thesauri to remain, they must be secondary and auxiliary to a main text.

විකිපොත්, නව විකිමීඩියා ව්‍යාපෘති සංවර්ධනය සඳහා නොවේ

සංස්කරණය

New Wikimedia projects should be proposed at Meta-Wiki and not developed at Wikibooks.

විකිපොත්, ඛුද්දකයන්ගේ ආරක්ෂාව සඳහා වූ සමීක්ෂකයක් නොවේ (Wikibooks is not censored for the protection of minors)

සංස්කරණය

Wikibooks is not censored for the 'protection of minors' (content-rated). First, anyone can edit a module and the results are displayed instantaneously, so we cannot guarantee that a child will see or read nothing their parents may find objectionable. Second, Wikibooks has no organized system for the removal of material that might be thought likely to harm minors. However, modules can be, and are, censored by consensus.

It is important to note that content that would typically be considered offensive is usually a violation of one or more of the previously mentioned policies or contains copyrighted content which is removed from this project without regards to its social value. Random defacement of pages and adding profanity is usually considered an act of vandalism and removed quickly without any formal community discussion taking place. Unfortunately you might just be viewing some page on Wikibooks immediately after this offensive content was added, and although we try very hard to clean up stuff like this as quickly as we can, we do miss some stuff every once in a while.

Pages have "flagged revisions" which have been validated by users to be of at least minimal quality. If set in Special:Preferences for a user, choosing to view only the stable version of pages will often provide a reading experience that is free of vandalism.

විකිපොත් යනු වීඩියෝ ක්‍රීඩා උපායමාර්ග මාර්ගෝපදේශකයක් නොවේ

සංස්කරණය

Wikibooks is not for video game strategy guides and walk-throughs. Walk-throughs and strategy guides for video games are not acceptable instructional materials for, and do not belong on Wikibooks. However, other books about video games, such as scholarly analysis of video games or guides on the design of video games, are allowed here. One place for writing strategy guides is StrategyWiki.

අමතර කියැවීම්

සංස්කරණය

වෙනත් ව්‍යාපෘති තුළ අනුරූප පිටු

සංස්කරණය