පහත දැක්වෙන්නේ සංරක්ෂණය කරන ලද සංවාදයකි. කරුණාකර පහත සඳහන් ලේඛනගත විවාදය වෙනස් නොකරන්න. පහත සංයුතියට අමතරව අඩංගු කිරීමට ඇතිදෑ සාකච්ඡා පිටුවට ඇතුළත් කරන්න.

Lee සංස්කරණය

I'm Lee from Sinhala Wikipedia. I'm an administrator (sysop) on that project. I am a temporary administrator for this project until 2018-09-27. As I mentioned before I most likely will not have the free time to be a full time administrator for this project on the long run. However I would like to act as an administrator (sysop) until we vote a permanent sysop.

There was two previous runs but they were closed due to insufficient participants. >>

If you'd like to support my request, please add {{subst:support}} below. If you oppose the request, please add {{subst:oppose}}. Also you can use {{subst:abstain}}. In either case, please feel free to add constructive commentary.

  • Vote starts: instantly
  • Vote ends: 24:00, 27 සැප්තැම්බර් 2018(UTC)
  • Vote created: Lee (සාකච්ඡාව) 06:20, 22 අගෝස්තු 2018 (යූටීසී)Reply[reply]

Support සංස්කරණය

Oppose සංස්කරණය

Abstain සංස්කරණය

Decision සංස්කරණය


ඉහත දැක්වෙන්නේ සංරක්ෂණය කරන ලද විවාදයකි. කරුණාකර ඉහත සඳහන් ලේඛනගත විවාදය වෙනස් නොකරන්න. ඉහත සංයුතියට අමතරව අඩංගු කිරීමට ඇතිදෑ සාකච්ඡා පිටුවට ඇතුළත් කරන්න.