ගෘහාශ්‍රිත සත්තු: les animaux domestiques; සුරතල් සත්තු: les animaux familiers

සංස්කරණය
 
 • බල්ලෙක්: un chien
 • පූසෙක්: un chat
 • රන් මාළුවෙක්: un poisson rouge
 • රට හාවෙක්: un cochon d'Inde
 • හාවෙක්: un lapin
 • මීයෙක්: une souris
 • ගිරවෙක්: un perroquet
 • A Hamster: un hamster
 • A Greyhound: un lévrier

ගොවිපලක සත්තු: les animaux de la ferme

සංස්කරණය
 • එළදෙනක්: une vache
 • ගොනෙක්: un taureau
 • an ox: un bœuf
 • වසු පැටියෙක්: un veau
 • බැටළුවෙක්: un mouton
 • බැටළු දෙනක්: une brebis
 • බැටළු පැටියෙක්: un agneau
 • එළුවෙක්: une chèvre
 • ඌරෙක්: un porc, un cochon
 • ඊරියක්: une truie
 • අශ්වයෙක්: un cheval
 • වෙළඹක්: une jument
 • කුකුලෙක්: un poulet (as food)
 • කිකිළියක්: une poule
 • තාරාවෙක්: un canard
 • පාත්තයෙක්: une oie
 • බූරුවෙක්: un âne

මුහුදු ජීවීන්: les animaux de la mer

සංස්කරණය
 • මෝරෙක්: un requin
 • තල්මහෙක්: une baleine
 • an octopus: une pieuvre
 • a squid: un calmar
 • a swordfish: un espadon
 • a shrimp: une crevette
 • a lobster: un homard
 • a crab: un crabe
 • a starfish: une étoile de mer
 • a seal: une phoque
 • a turtle: une tortue marine
 • a dolphin: un dauphin
 • a jellyfish: une méduse
 • a killer whale: un épaulard, une orque
 • an eel: une anguille
 • a seahorse: un hippocampe
 • a stingray: une pastenague
 • a walrus: un morse
 • a manatee: un lamantin
 • a lamprey: une lamproie

Fish: les poissons

සංස්කරණය
 • A Salmon: un saumon
 • A Trout: une truite
 • A Catfish: un poisson-chat
 • A Pike: un brochet
 • A Mackerel: un maquereau
 • A Cod: une morue
 • A Monkfish: une lotte
 • A Perch: une perche
 • A Tuna: un thon
 • A Carp: une carpe
 • A Sea Bream: une dorade

උරගයෝ සහ උභය ජීවියෝ: les reptiles et les amphibiens

සංස්කරණය
 • a snake : un serpent
 • a grass snake: une couleuvre
 • a crocodile: un crocodile
 • an alligator: un alligator
 • an iguana: un iguane
 • a toad: un crapaud
 • a frog : une grenouille
 • a newt: un triton
 • a tadpole: un têtard
 • a tortoise: une tortue terrestre
 • a salamander: une salamandre
 • a chameleon: un caméléon
 • a turtle: une tortue
 • a lizard: un lézard

Large mammals: les grands mammifères

සංස්කරණය
 • a bear: un ours
 • a polar bear: un ours polaire
 • a panther: une panthère
 • a tiger: un tigre
 • a leopard: un léopard
 • a lion: un lion
 • a buffalo: un buffle, un bison
 • a hippopotamus: un hippopotame
 • a rhinoceros: un rhinocéros
 • a chimpanzee: un chimpanzé
 • a gorilla: un gorille
 • a hyena: une hyène
 • a jaguar: un jaguar
 • a wild boar: un sanglier
 • a camel: un chameau
 • a zebra: un zèbre
 • an elephant: un éléphant
 • a panda: un panda
 • a moose: un élan
 • a kangaroo: un kangourou
 • a monkey: un singe
 • a giraffe: une girafe
 • a hind: une biche
 • a deer: un cerf

Small mammals: les petits mammifères

සංස්කරණය
 • a hare: un lièvre
 • a badger: un blaireau
 • a weasel: une belette
 • a squirrel: un écureuil
 • a raccoon: un raton laveur
 • an otter: une loutre
 • a koala: un koala
 • a ferret: un furet
 • a bat: une chauve-souris
 • a rat: un rat
 • a fox: un renard
 • a hedgehog: un hérisson
 • a platypus: un ornithorynque

Birds: les oiseaux

සංස්කරණය
 • an eagle: un aigle
 • a blackbird: un merle
 • a swallow: une hirondelle
 • a sparrow: un moineau
 • a raven: un corbeau
 • a nightingale: un rossignol
 • a robin: un rouge-gorge
 • a thrush: une grive
 • a magpie: une pie
 • a hummingbird: un colibri
 • a turkey: un dindon, une dinde
 • a pheasant: un faisan
 • a quail: une caille
 • a dove: une colombe
 • an ostrich: une autruche
 • a peacock: un paon
 • a penguin: un pingouin
 • a pigeon: un pigeon
 • a swan: un cygne
 • a vulture: un vautour
 • an owl: un hibou
 • a stork: une cigogne
 • a turtledove: une tourterelle
 • a falcon: un faucon
 • a crane: une grue
 • a partridge: une perdrix

Insects: les insectes

සංස්කරණය
 • a caterpillar: une chenille
 • a bee: une abeille
 • a spider: une araignée
 • an ant: une fourmi
 • a butterfly: un papillon
 • a moth: un papillon de nuit
 • a worm: un ver
 • a silkworm: un ver à soie
 • an earthworm: un ver de terre
 • a beetle: un scarabée, un coléoptère
 • a cricket: un grillon, un cri-cri (invariable)
 • a grasshopper: une sauterelle
 • a slug: une limace
 • a centipede: un mille-pattes (invariable)
 • a fly: une mouche
 • a bedbug: une punaise des lits
 • a ladybug: une coccinelle
 • a firefly: une luciole
 • a cockroach: un cafard, une blatte
 • a dragonfly: une libellule
 • a flea: une puce
 • a mosquito: un moustique
 • a wasp: une guêpe