අන්තර්ගතය

හඳුන්වාදීම · Introduction
ඉතිහාසය, භාෂාවේ ව්‍යාප්තිය, ප්‍රංශ ඉගෙන ගැනීමට උපදෙස්
හෝඩිය · L'alphabet
ව්‍යාකරණ · අක්ෂර හා උදාහරණ, අවසාන ව්‍යාංජනාක්ෂර, දන්තජ ව්‍යාංජනාක්ෂර, b සහ p, මහප්‍රාණ හා අල්පප්‍රාණ h, diacritics (උච්චාරණ විධි)
වාග්මාලාව · විරාම ලක්ෂණ
ආචාර කිරීම් · Les salutations
වාග්මාලාව · ආචාර කිරීම්, සමුගැනීම්, ඔබට කොහොම ද?, නම්
ආකෘතික කථාව · Le discours formel
ව්‍යාකරණ · Vous හා tu
වාග්මාලාව · ආචාරශීලී බව, මාතෘකා, යමෙකුගෙන් නම ඇසීම
ඉලක්කම් · Les nombres
වාග්මාලාව · මුල් ඉලක්කම්, ගණිතය, කොපමණ ද?, ordinal numbers
දින · Les dates
වාග්මාලාව · දින, මාස, ඍතු, වයස
වේලාව කීම · L'heure
වාග්මාලාව · කාලය, time of day
සමාලෝචනය · අභ්‍යාස · පරීක්ෂණය
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=ප්‍රංශ/පාඩම්/මූලික&oldid=10168" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි