ප්‍රංශ/පාඩම්/පළමු මට්ටම

පටුන සංස්කරණය

මිනිස්සු හා දේවල් · Les gens et les choses
ව්‍යාකරණ · Gender of nouns, definite and indefinite articles, liaison
වාග්මාලාව · People, expressions
වෙන්නට · Être
ව්‍යාකරණ · Subject pronouns, introduction to verbs, être, de , à
වාග්මාලාව · Places, expressing agreement, jobs , nationalities , countries
විස්තරය · La description
ව්‍යාකරණ · Adjectives, demonstrative adjectives
වාග්මාලාව · Adverbs expressing degree, common adjectives, colors
පවුල · La famille
ව්‍යාකරණ · Avoir, possession, possessive adjectives , questions
වාග්මාලාව · Immediate family, extended family , numbers
ක්‍රීඩාව · Récréation
ව්‍යාකරණ · -er verbs, le, la, and les, lui and leur
වාග්මාලාව · Places, sports, games, instruments
නිවස · La maison
ව්‍යාකරණ · Habiter, faire, me, te, nous, and vous
වාග්මාලාව · Streets and houses, housework, rooms and furniture
කාලගුණය · Le temps
ව්‍යාකරණ · Negation, aller, à
වාග්මාලාව · Common weather, rain and snow
සංචාරය · Les voyages
ව්‍යාකරණ · -ir verbs, prendre, de , possessive adjectives
වාග්මාලාව · Traveling, directions
කලාව · L'art
ව්‍යාකරණ · Regular -re verbs, beau, nouveau, and vieux
වාග්මාලාව · Museums, music, plays
විද්‍යාව · La science
ව්‍යාකරණ · Questions, conjunctions, lui and leur
වාග්මාලාව · Science, astronomy, scientists , elements
සමාලෝචනය · අභ්‍යාස · පරීක්ෂණය