හඟවුම

අසුන් කව් පවත්

වැනුම් නියර

කය්යයි ගෑනියි

සැවුල් අසුන් විතර

කිවි පවත

සැවුල් සන්දේශය-i

සැවුල් සන්දේශය-ii

සැවුල් අසුන් පවත්-1

සැවුල් අසුන් පවත්-2

සැවුල් අසුන් පවත්-3

සැවුල් අසුන් පවත්-4

සැවුල් අසුන් පවත්-5

සැවුල් අසුන් පවත්-6

සැවුල් අසුන් පවත්-7

සැවුල් අසුන් පවත්-8

සැවුල් අසුන් පවත්-9

සැවුල් අසුන් පවත්-10

සැවුල් අසුන් පවත්-11

සැවුල් අසුන් පවත්-12

සැවුල් අසුන් පවත්-13

සැවුල් අසුන් පවත්-14

සැවුල් අසුන් පවත්-15

සැවුල් අසුන් පවත්-16

සැවුල් අසුන් පවත්-17

සැවුල් අසුන් පවත්-18

සැවුල් අසුන් පවත්-19

සැවුල් අසුන් පවත්-20

සැවුල් අසුන් පවත්-21

කව් යොමුව

උවම් සමස් පද

2 එකට බැඳුණු (සන්ධි වූ) පද

සිත්මත් නම්

තන්හි නම්

පොදු නම්


"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැවුල්_සන්දේශය&oldid=6139" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි