<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ වෙසක් මස පුර අටවක නම් තිථිය ලත් බුදදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 මැයි 15 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 05:51 (2024-05-15)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 11:21 (2024-05-14)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20657 Increase +3 135951 Increase +141 18 Steady +0 655 Positive decrease −1 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 722 Increase +1 10194 Increase +14 0 Steady +0 0 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2586 Increase +3 110614 Increase +3 335 Steady +0 1366 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1268 Steady +0 1278 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 521 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 440 Increase +3 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 371 Increase +6 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය