<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ වෙසක් මස පුර අටවක නම් තිථිය ලත් ගුරුදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 මැයි 16 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 05:51 (2024-05-16)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 12:10 (2024-05-15)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20658 Increase +1 136012 Increase +61 18 Steady +0 655 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 727 Increase +5 10256 Increase +62 0 Steady +0 0 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2605 Increase +19 110654 Increase +40 335 Steady +0 1367 Negative increase +1 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1268 Steady +0 1278 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 521 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 440 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 371 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය