<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ වෙසක් මස පුර සතවක නම් තිථිය ලත් කුජදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 මැයි 14 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 05:51 (2024-05-14)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 10:29 (2024-05-13)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20654 Increase +6 135810 Increase +213 18 Steady +0 656 Negative increase +1 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 721 Increase +1 10180 Increase +21 0 Steady +0 0 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2583 Increase +11 110611 Increase +11 335 Steady +0 1366 Negative increase +1 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1268 Steady +0 1278 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 521 Increase +6 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 437 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 365 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය