කාලය මැනීමේ සිංහල ක්‍රමය

කාලය මැනීමේ සිංහල ක්‍රමය
Lee විසිනි.


කාලය මැනීමේ සිංහල ක්‍රමයසංස්කරණය

හැඳින්වීමසංස්කරණය

ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1815 මාර්තු 2 වන දින ඔරලෝසු වේලාව, ශ්‍රී ලංකා දිවයින පුරා සම්මත වේලාව ලෙස භාවිතා වන්නට විය. මෙම පොත ඊට පෙර යුගයේ කාලය මැනීමට භාවිතා කෙරුණු කාලය මැනීමේ ක්‍රම ගැන කතා කරයි.

වර්තමානයසංස්කරණය

අද දිනයේ පහත සඳහන් ඒකක කාලය මැනීමට භාවිතා කරයි.

 1. තත්පර
 2. විනාඩි හෙවත් මිනිත්තු
 3. පැය හෙවත් හෝරා
 4. දවස්
 5. සති
 6. මාස
 7. අවුරුදු

සිංහල ක්‍රමයසංස්කරණය

 1. විනාඩි
 2. පැය
 3. දවස්
 4. මාස
 5. අවුරුදු

වර්තමාන ක්‍රමය: දවසසංස්කරණය

වර්තමාන ක්‍රමයට අනුව දවසක් පැය විසි හතරකින් (24) සමන්විත වේ. ඔරලෝසු පැය අනුව එක් 00:00 සිට ඊලඟ 00:00 දක්වා කාලය දිනයක් වේ.

සිංහල ක්‍රමය : දවස්සංස්කරණය

සිංහල දවස යම් දිනක ඉර උදාවෙන් ආරම්භ වී පසු දින ඉර උදාවෙන් අවසන් වේ.

සිංහල ක්‍රමය : පැයසංස්කරණය

පැය එසේත් නොමැතිනම් දැනට ව්‍යවහාර වන පරිදි උදයාදී පැය යනු සූර්ය දවසකින් හැටෙන් එකකි (1/60).

සිංහල ක්‍රමය : විනාඩිසංස්කරණය

සිංහල ක්‍රමය : මාසසංස්කරණය

සිංහල දවස් තිහක් (30) සිංහල මාස එකකි.

සිංහල ක්‍රමය : අවුරුදුසංස්කරණය

සාමාන්‍ය අවුරුද්දකට සිංහල මාස දොළොසක් (12) වේ. මාස දොළොසකට දින:

 • (12x30)
 • 360

පෘථිවිය සූර්යයා වටා යාමට ගතවන කාලය වන දින තුන්සිය හැට පහකුත් දින කාලක් (365.25) යන අගය හා මෙය නිවැරදි නොවේ.