කාලය මැනීමේ සිංහල ක්‍රමය

කාලය මැනීමේ සිංහල ක්‍රමය
Lee විසිනි.


කාලය මැනීමේ සිංහල ක්‍රමය

සංස්කරණය

හැඳින්වීම

සංස්කරණය

ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1815 මාර්තු 2 වන දින ඔරලෝසු වේලාව, ශ්‍රී ලංකා දිවයින පුරා සම්මත වේලාව ලෙස භාවිතා වන්නට විය. මෙම පොත ඊට පෙර යුගයේ කාලය මැනීමට භාවිතා කෙරුණු කාලය මැනීමේ ක්‍රම ගැන කතා කරයි.

වර්තමානය

සංස්කරණය

අද දිනයේ පහත සඳහන් ඒකක කාලය මැනීමට භාවිතා කරයි.

 1. තත්පර
 2. විනාඩි හෙවත් මිනිත්තු
 3. පැය හෙවත් හෝරා
 4. දවස්
 5. සති
 6. මාස
 7. අවුරුදු

සිංහල ක්‍රමය

සංස්කරණය
 1. විනාඩි
 2. පැය
 3. දවස්
 4. තිථි
 5. මාස
 6. අවුරුදු

වර්තමාන ක්‍රමය: දවස

සංස්කරණය

වර්තමාන ක්‍රමයට අනුව දවසක් පැය විසි හතරකින් (24) සමන්විත වේ. ඔරලෝසු පැය අනුව එක් 00:00 සිට ඊලඟ 00:00 දක්වා කාලය දිනයක් වේ.

සිංහල ක්‍රමය : දවස්

සංස්කරණය

සිංහල දවස යම් දිනක ඉර උදාවෙන් ආරම්භ වී පසු දින ඉර උදාවෙන් අවසන් වේ.

සිංහල ක්‍රමය : තිථි

සංස්කරණය

තිථි යනු සඳ සහ ඉර යන දෙක අතර කෝණය අනුව ගණනය කෙරෙන දින ක්‍රමයක එක් දිනක් වෙයි.

සිංහල ක්‍රමය : පැය

සංස්කරණය

පැය එසේත් නොමැතිනම් දැනට ව්‍යවහාර වන පරිදි උදයාදී පැය යනු සූර්ය දවසකින් හැටෙන් එකකි (1/60).

සිංහල ක්‍රමය : විනාඩි

සංස්කරණය

සිංහල ක්‍රමය : මාස

සංස්කරණය

සිංහල දවස් තිහක් (30) සිංහල මාස එකකි.

සිංහල ක්‍රමය : අවුරුදු

සංස්කරණය

සාමාන්‍ය අවුරුද්දකට සිංහල මාස දොළොසක් (12) වේ. මාස දොළොසකට දින:

 • (12x30)
 • 360

පෘථිවිය සූර්යයා වටා යාමට ගතවන කාලය වන දින තුන්සිය හැට පහකුත් දින කාලක් (365.25) යන අගය හා මෙය නිවැරදි නොවේ.

සොබාදහමේ සංසිද්ධිය

සංස්කරණය

හිරු උදාව

සංස්කරණය

සිංහල දවස උදාවන්නේ යම් දිනක ඉර උදාවත් සමඟ ය.

සඳ උදාව

සංස්කරණය

ථිතියක් උදාවන්නේ යම් දිනක සඳ උදාවත් සමඟ ය.[1]

 1. මෙය කර්තෘ සිතනා ආකාරය යි. වැරදි වීමට ඉඩ ඇත.