<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ වෙසක් මස පුර ජලවක නම් තිථිය ලත් ශනිදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 මැයි 11 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 05:52 (2024-05-11)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 07:35 (2024-05-10)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20631 Increase +5 135508 Increase +20 18 Steady +0 656 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 718 Increase +1 10155 Increase +2 0 Steady +0 0 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2572 Increase +2 110591 Increase +11 338 Steady +0 1365 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1267 Steady +0 1277 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 515 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 437 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 365 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය