<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ වෙසක් මස පුර විසේනිය නම් තිථිය ලත් රිවිදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 මැයි 12 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 05:51 (2024-05-12)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 08:34 (2024-05-11)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20646 Increase +15 135594 Increase +86 18 Steady +0 656 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 719 Increase +1 10157 Increase +2 0 Steady +0 0 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2572 Steady +0 110591 Steady +0 338 Steady +0 1365 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1268 Increase +1 1278 Increase +1 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 515 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 437 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 365 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය