<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ වෙසක් මස පුර තියවක නම් තිථිය ලත් කිවිදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 මැයි 10 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 05:52 (2024-05-10)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 06:38 (2024-05-09)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20626 Increase +6 135488 Increase +145 18 Steady +0 656 Positive decrease −1 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 717 Increase +1 10153 Increase +2 0 Steady +0 0 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2570 Increase +20 110580 Increase +27 338 Negative increase +251 1365 Negative increase +1239 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1267 Steady +0 1277 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 515 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 437 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 365 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය