<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ බක් මස පුර එකොළොස්වක නම් තිථිය ලත් කිවිදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 අප්‍රේල් 19 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 05:58 (2024-04-19)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 14:16 (2024-04-18)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20487 Increase +1 132599 Increase +185 18 Positive decrease −1 656 Positive decrease −4 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 696 Increase +1 10044 Increase +2 0 Steady +0 0 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2410 Steady +0 110278 Steady +0 83 Steady +0 2 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1267 Increase +4 1277 Increase +4 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 483 Increase +1 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 424 Increase +1 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 351 Increase +2 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය