<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ බක් මස පුර දොළොස්වක නම් තිථිය ලත් ශනිදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 අප්‍රේල් 20 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 05:58 (2024-04-20)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 15:00 (2024-04-19)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20490 Increase +3 132664 Increase +65 18 Steady +0 656 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 697 Increase +1 10046 Increase +2 0 Steady +0 0 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2411 Increase +1 110281 Increase +3 83 Steady +0 0 Positive decrease −2 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1267 Steady +0 1277 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 489 Increase +6 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 424 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 351 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය