<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ බක් මස පුර දසවක නම් තිථිය ලත් ගුරුදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 අප්‍රේල් 18 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 05:59 (2024-04-18)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 13:29 (2024-04-17)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20486 Increase +1 132414 Increase +21 19 Steady +0 660 Negative increase +1 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 695 Increase +1 10042 Increase +2 0 Steady +0 0 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2410 Increase +5 110278 Increase +39 83 Steady +0 2 Positive decrease −19 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1263 Steady +0 1273 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 482 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 423 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 349 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය