<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ බක් මස පුර නවවක නම් තිථිය ලත් බුදදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 අප්‍රේල් 17 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 05:59 (2024-04-17)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 12:39 (2024-04-16)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20485 Increase +6 132393 Increase +74 19 Positive decrease −5 659 Positive decrease −29 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 694 Increase +1 10040 Increase +105 0 Steady +0 0 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2405 Increase +12 110239 Increase +14 83 Steady +0 21 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1263 Increase +1 1273 Increase +1 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 482 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 423 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 349 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය