<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ බක් මස පුර විසේනිය නම් තිථිය ලත් ශනිදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 අප්‍රේල් 13 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:01 (2024-04-13)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 08:55 (2024-04-12)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20475 Increase +6 131956 Increase +62 24 Steady +0 680 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 690 Increase +1 9739 Increase +14 0 Steady +0 20 Negative increase +10 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2386 Steady +0 110218 Increase +54 82 Positive decrease −62 21 Positive decrease −10 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1260 Increase +1 1270 Increase +1 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 482 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 423 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 349 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය