<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ බක් මස පුර ජලවක නම් තිථිය ලත් කිවිදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 අප්‍රේල් 12 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:01 (2024-04-12)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 08:00 (2024-04-11)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20469 Increase +11 131894 Increase +15 24 Steady +0 680 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 689 Increase +1 9725 Decrease −6 0 Steady +0 10 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2386 Increase +56 110164 Increase +33 144 Positive decrease −8 31 Positive decrease −1315 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1259 Steady +0 1269 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 482 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 423 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 349 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය