<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ බක් මස පුර සැටවක නම් තිථිය ලත් රිවිදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 අප්‍රේල් 14 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:00 (2024-04-14)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 09:52 (2024-04-13)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20475 Steady +0 132306 Increase +350 24 Steady +0 688 Negative increase +8 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 691 Increase +1 9751 Increase +12 0 Steady +0 0 Positive decrease −20 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2386 Steady +0 110218 Steady +0 82 Steady +0 21 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1262 Increase +2 1272 Increase +2 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 482 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 423 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 349 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය