<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ මැදින් මස අව සතවක නම් තිථිය ලත් සඳුදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 අප්‍රේල් 01 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:06 (2024-04-01)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 23:21 (2024-03-31)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20451 Increase +4 131503 Increase +30 24 Steady +0 679 Negative increase +1 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 675 Increase +5 9687 Increase +39 0 Steady +0 0 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2352 Steady +0 109605 Steady +0 282 Negative increase +3 61 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1247 Increase +2 1257 Increase +2 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 447 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 415 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 340 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය