<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ මැදින් මස අව සැටවක නම් තිථිය ලත් රිවිදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 මාර්තු 31 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:07 (2024-03-31)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 22:24 (2024-03-30)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20447 Decrease −1 131473 Increase +8 24 Steady +0 678 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 670 Increase +1 9648 Increase +2 0 Steady +0 0 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2352 Increase +5 109605 Increase +5 279 Steady +0 61 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1245 Steady +0 1255 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 447 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 415 Increase +1 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 340 Increase +1 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය