<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ මැදින් මස අව අටවක නම් තිථිය ලත් කුජදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 අප්‍රේල් 02 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:06 (2024-04-02)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 00:19 (2024-04-02)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20454 Increase +3 131817 Increase +314 24 Steady +0 679 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 676 Increase +1 9693 Increase +6 0 Steady +0 0 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2365 Increase +13 109627 Increase +22 283 Negative increase +1 58 Positive decrease −3 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1247 Steady +0 1257 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 465 Increase +18 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 423 Increase +8 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 349 Increase +9 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය