<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ මැදින් මස අව විසේනිය නම් තිථිය ලත් ශනිදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 මාර්තු 30 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:07 (2024-03-30)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 21:31 (2024-03-29)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20448 Increase +2 131465 Increase +279 24 Steady +0 678 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 669 Increase +1 9646 Increase +2 0 Steady +0 0 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2347 Steady +0 109600 Increase +97 279 Negative increase +1 61 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1245 Steady +0 1255 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 447 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 414 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 339 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය