<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ මැදින් මස පුර පෑළවිය නම් තිථිය ලත් සඳුදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 මාර්තු 11 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:17 (2024-03-11)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 06:57 (2024-03-11)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20413 Increase +2 129607 Increase +101 1 Steady +0 679 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 640 Increase +1 9410 Increase +734 0 Positive decrease −3 0 Positive decrease −25 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2254 Increase +1 27820 Increase +43 111 Positive decrease −58 264 Positive decrease −691 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1224 Steady +0 1234 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 431 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 344 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 325 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය