<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ නවම් මස අමාවක නම් තිථිය ලත් රිවිදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 මාර්තු 10 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:17 (2024-03-10)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 06:09 (2024-03-10)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20411 Increase +3 129506 Increase +27 1 Steady +0 679 Positive decrease −1 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 639 Increase +1 8676 Increase +29 3 Steady +0 25 Positive decrease −9 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2253 Steady +0 27777 Increase +166 169 Steady +0 955 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1224 Steady +0 1234 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 431 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 344 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 325 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය