<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ මැදින් මස පුර දියවක නම් තිථිය ලත් කුජදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 මාර්තු 12 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:17 (2024-03-12)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 06:57 (2024-03-11)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20414 Increase +1 129679 Increase +72 1 Steady +0 680 Negative increase +1 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 641 Increase +1 9429 Increase +19 0 Steady +0 0 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2272 Increase +18 27875 Increase +55 110 Positive decrease −1 264 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1235 Increase +11 1252 Increase +18 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 431 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 344 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 325 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය