<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ නවම් මස අව දොළොස්වක නම් තිථිය ලත් ගුරුදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 මාර්තු 07 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:19 (2024-03-07)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 03:29 (2024-03-07)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20390 Increase +14 129369 Increase +52 1 Steady +0 680 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 636 Increase +1 8649 Increase +2 5 Steady +0 105 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2247 Steady +0 24598 Increase +2719 225 Positive decrease −134 951 Negative increase +12 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1224 Steady +0 1234 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 431 Increase +18 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 344 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 325 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය