<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ නවම් මස අව දසවක නම් තිථිය ලත් බුදදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 මාර්තු 06 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:19 (2024-03-06)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 01:30 (2024-03-06)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20376 Increase +2 129317 Increase +136 1 Steady +0 680 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 635 Increase +1 8647 Increase +2 5 Steady +0 105 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2247 Steady +0 21879 Increase +1253 359 Negative increase +39 939 Negative increase +797 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1224 Steady +0 1234 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 413 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 344 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 325 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය